Przejdź do treści Przejdź do stopki

Ogólne warunki sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) określają zasady sprzedaży soli, produktów wytworzonych z soli oraz solanki, oferowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju , ul. Chlebowa 22. OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą po dacie wprowadzenia OWS przez Sprzedawcę.
 2. OWS są dostępne dla Kupującego na stronie internetowej www.soldebienska.pl
 3. Dla celów Umów wskazanym poniżej terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy z wielkiej litery Strony nadają następujące znaczenie:
 1. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A z siedzibą   w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod          nr: 0000082499, NIP: 633-000-51-27, Kapitał zakładowy: 52.411.840 zł, Kapitał wpłacony: 52.411.840 zł.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna zawierająca umowę z Kupującym umowę, w następstwie której dochodzi do nabycia własności Produktów.
 3. JSW – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, al. Jana Pawła II 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod nr 0000072093, NIP: 633-000-51-10, kapitał zakładowy: 587 057 980,00 zł, kapitał wpłacony: 587 057 980,00 zł
 4. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna.
 5. Produkt – oznacza sól, produkty wytworzone z soli lub solankę, których nabycie jest przedmiotem
 6. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Kupującego na piśmie lub w formie elektronicznej, w celu nabycia własności Produktu w Trybie Zamówieniowym.
 7. Umowa – Umowa sprzedaży, w następstwie której dochodzi do nabycia przez Kupującego własności Produktu.
 8. Strona, Strony – oznacza Sprzedawcę, Kupującego lub obie strony jednocześnie.
 9. Siła Wyższa – oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za spełniające przesłanki Siły Wyższej uznawane są zdarzenia takie jak m.in. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, działania wojenne.
 10. Miejsce sprzedaży – magazyn wyrobów gotowych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Młyńskiej 24.
 1. W przypadku sprzeczności postanowień OWS z postanowieniami ofert Sprzedawcy lub zawartych przez Strony Umów, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w ofertach i w Umowach. Jeżeli w wyniku zastosowania powyższego trybu niektóre postanowienia OWS zostały uznane za nieważne, inne postanowienia nie tracą swojej ważności.
 2. Strony wyłączają zastosowanie trybu przyjęcia oferty, przewidywanego przez regulacje art. 681 oraz art. 68Kodeksu cywilnego.
 3. Realizacja sprzedaży może odbywać się w Trybie Zamówieniowym lub Trybie Uproszczonym.
 

II. TRYB ZAMÓWIENIOWY

 1. Podstawą sprzedaży Produktu w Trybie Zamówieniowym jest Zamówienie Kupującego. Zamówienie może być dokonane również w oparciu o ofertę Sprzedawcy.
 2. Dla ważności zawarcia Umowy w Trybie Zamówieniowym lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie – pocztą, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamówienie powinno co najmniej zawierać: nazwę zamawianego towaru, ilość towaru, pełne dane Kupującego, niezbędne dla prawidłowej identyfikacji Kupującego, oczekiwany termin realizacji zamówienia, sposób, formę płatności i miejsce odbioru towaru, informacje czy Kupujący jest czynnym płatnikiem VAT.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Sprzedaży w następujących okolicznościach:
 1. Zamówienie nie spełnia wymogów z pkt II.2 OWS,
 2. Zamówienie złożono po upływie terminu ważności oferty,
 3. Zamówienie jest niezgodne z ofertą,
 4. wystąpiły przyczyny o charakterze Siły Wyższej
 5. Sprzedawca nie posiada Produktów
 1. Odbiór Produktów odbywać się będzie w Miejscu sprzedaży według ustalonego wcześniej harmonogramu, który powinien zawierać rodzaj, ilość Produktów oraz termin odbioru.
 2. Harmonogram, o którym mowa w pkt II.4 OWS Sprzedawca ustali z Kupującym na podstawie złożonego przez Kupującego Zamówienia w formie: telefonicznej, papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do piątku poprzedzającego tydzień,
  w którym będzie następował odbiór towaru.
 3. W przypadku sprzedaży w Trybie Zamówieniowym Sprzedawca zastrzega możliwość żądania zabezpieczenia należności za zakupione Produkty w formie ustalonej w Umowie lub
  na zasadach określonych w ofercie złożonej przez Sprzedawcę.
 

III. TRYB UPROSZCZONY

 1. Sprzedawca dopuszcza sprzedaż Produktów bez uprzedniego Zamówienia na podstawie dokonanej przedpłaty lub w przypadku zapłaty ceny gotówką w Miejscu sprzedaży z chwilą nabycia Produktów.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Sprzedaży w następujących okolicznościach:
 1. wystąpiły przyczyny o charakterze Siły Wyższej
 2. Sprzedawca nie posiada Produktów
 1. Kupujący dokona przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie faktury VAT pro forma, doręczonej Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku dokonania przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktów w terminie 30 dni, pod rygorem zwrotu przedpłaty.
 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT, w terminie w niej wskazanym.
 2. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
 3. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy termin płatności określony w Umowie Sprzedawca może wstrzymać realizację Zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówień również w momencie, gdy wartość zadłużenia Kupującego z tytułu pobranych Produktów osiągnie wysokość kwoty zabezpieczenia lub ustalony w umowie poziom należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 4. Opóźnienie w płatnościach powyżej ustalonych terminów spowoduje obciążenie Kupującego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, które będą naliczane od dnia wymagalności roszczenia.
 5. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
 

V. ODBIÓR, REKLAMACJE

 1. Punkt załadunkowy znajduje się w Miejscu sprzedaży
 2. Sprzedawca dąży do ograniczenia postoju samochodów Kupującego przed wjazdem na teren punktu załadunkowego do 1 godziny. Kierowcy mają prawo korzystania z zaplecza socjalnego Sprzedawcy.
 3. O ile z postanowień umowy nie wynikają inne zasady Kupujący ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie przy odbiorze towaru, nie później niż w dniu dostawy, dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, tak w zakresie ilościowym, jak i wad widocznych. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości towaru Kupujący ma obowiązek pod rygorem utraty uprawnień odszkodowawczych zgłosić pisemnie do Sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od daty odbioru produktu (reklamacja ilościowa) i w ciągu 7 dni roboczych od daty odbioru produktu (reklamacja jakościowa). Reklamacja złożona po terminie będzie jednoznaczna z odrzuceniem reklamacji.
 

VI. POUFNOŚĆ

 1. Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonywania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez przedmiot dominujący wobec Sprzedawcy – JSW – w związku z notowaniem papierów wartościowych JSW na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Prawem właściwym dla realizacji umów do których zastosowanie ma OWS jest prawo polskie, a miejscem rozstrzygania sporów są sądy powszechne właściwe według siedziby Sprzedawcy.
 2. Dokonanie przez Kupującego cesji wierzytelności, jak również innych przysługujących mu z tytułu Umowy praw, jest możliwe tylko wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy w formie pisemnej.
 3. OWS wprowadza się z dniem 15.09.2017 r.
Cart0
Cart0
Cart0

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close